Bijzondere gebruiken rond 6 januari: Openbaring van de Heer (Driekoningen)

6 jan 2022

Rond het feest van de Openbaring des Heren, dat van zeer oude oorsprong is en een zeer rijke inhoud heeft, zijn veel tradities en echte uitingen van volksvroomheid opgekomen en gegroeid. Hieronder kunnen vermeld worden:

- het uitwisselen van “cadeautjes met Driekoningen”:

Een dergelijke gewoonte wortelt in de passage in het evangelie over de gaven, door de wijzen aan het kindje Jezus aangeboden (vgl. Mat. 2, 11), en nog dieper in de gave, door God aan de mensheid geschonken met de geboorte onder ons van de Immanuel (vgl. Jes. 7, 14; 9, 6; Mat. 1, 23). Het is daarom wenselijk dat de uitwisseling van geschenken ter gelegenheid van Driekoningen een religieus karakter behoudt, dat wil zeggen dat zij laat zien dat deze haar uiteindelijke motivering vindt in de herinnering aan het evangelieverhaal. Dat zal helpen om van het geschenk ook een uitdrukking van christelijke godsvrucht te maken en om het te onttrekken aan de invloed van elementen van luxe, rijkdom en verkwisting, die vreemd zijn aan de oorsprong ervan;

- zegening van woningen:

Op de deuren ervan wordt het kruis des Heren getekend, het getal van het pas begonnen jaar, de beginletters van de traditionele namen van de heilige wijzen (C + M + B) - ook wel verklaard als een afkorting van “Christus mansionem benedicat”. Dit wordt met gezegend krijt gedaan. Dergelijke handelingen die door een stoet kinderen, begeleid door volwassenen, verricht worden, brengen het inroepen van de zegening van Christus op voorspraak van de heilige drie wijzen tot uitdrukking en zijn tegelijk een gelegenheid om gaven te verzamelen die besteed moeten worden aan caritatieve en missionaire doelen;

- initiatieven van solidariteit met wie evenals de drie wijzen komen uit verre streken:

Ten opzichte van hen - of het nu christenen zijn of niet - neemt de volksvroomheid een houding aan van gastvrij begrip en daadwerkelijke solidariteit;

- hulp voor de evangelisatie van de volkeren:

Het sterk missionair karakter van de Openbaring des Heren wordt door de volksvroomheid onderkend. Daardoor bloeien op die dag initiatieven ten gunste van de missie, in het bijzonder die welke verbonden zijn met het “Missiewerk van de Heilige Jeugd”, ingesteld door de Apostolische Stoel. (Directorium voor volksvroomheid en liturgie, nr. 118)