Dl. 10 (Liturgische teksten / documenten kerkmuziek en doopsel)

Dl. 10 (Liturgische teksten / documenten kerkmuziek en doopsel)

Uit de reeks 'Liturgische Documentatie'

Inhoud:

I. Liturgische teksten

1. Feest van ‘Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester’.
Brief en Decreet Liturgische formulieren ‘Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester’
Misformulier Getijdengebed Romeins Martyrologium
2. Misformulier voor de Nieuwe Evangelisatie Decreet Misformulier
3. Paus Benedictus XVI. Brief over de vertaling van de woorden ‘Pro multis’ over de kelk (2012)
4. Decreet over de invoeging van de naam van de heilige Jozef in de Eucharistische gebeden II-IV
5. Acclamaties bij het gebed van de gelovigen (voorbede)

II. Kerkmuziek

1. Directorium voor Liturgische Gezangen: Aanvullende lijst
2. Nederlandse Bisschoppenconferentie. Beleidsnota Kerkmusicus voor de bisdommen van de R.K. kerkprovincie in Nederland

III. Doopbediening en dooperkenning

1. Instructie over het doopsel van kinderen ‘Pastoralis actio’ (1980)
2. Dooperkenning (1966-1967) tussen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en de Nederlands Hervormde Kerk

I. Brief Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk (1966)
II. Brief Nederlandse bisschoppen aan de Moderamen van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk (1966)
III. Instructies

a. Nederlandse bisschoppen. Aan de geestelijkheid van de Nederlandse Kerkprovincie (1967)
b. Moderamen van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk. Aan de Kerkeraden en Predikanten van de Nederlandse Hervormde Kerk (1967)

3. Dooperkenning in Nederland (1968) tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Gereformeerde Kerken
4. Dooperkenning in Nederland (1968) tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk
5. Verklaringen rond de doop (2012) Verklaring omtrent toenadering Dooperkenning van kerken in Nederland

 

€ 14,95