Geschiedenis

Het Tweede Vaticaans Concilie vaardigde in 1963 de Constitutie over de Liturgie uit, waarin het kader werd aangegeven voor een algehele herziening van de eredienst binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Ter ondersteuning van de realisatie van deze liturgieherziening werd in deze constitutie (nr. 41-46) aanbevolen, dat liturgische commissies werden opgericht met het oog op de vertaling, resp. aanpassingen van Latijnse liturgische uitgaven in de verschillende volkstalen en ter bevordering van de liturgisch-pastorale activiteiten. Daarbij werd uitdrukkelijk de mogelijkheid voorzien dat verschillende bisdommen gezamenlijk een dergelijke commissie zouden oprichten.

In Nederland leidde dit laatste al in december 1963 tot de oprichting van de Nederlandse Commissie voor Liturgie (NCL), bestaande vooral uit liturgisten.

In 1970 werd besloten dat het liturgisch beleid niet meer zozeer bij liturgie-deskundigen zou liggen, maar bij liturgisch-pastoraal verantwoordelijken, bij voorkeur vicarissen van bisdommen, om zodoende op nationaal-liturgisch vlak ook tot een betere vertegenwoordiging van de bisdommen te komen. Dit leidde tot de omvorming van de “Nederlandse Commissie voor Liturgie” (NCL) tot de “Nationale Raad voor Liturgie” (NRL), samengesteld uit acht functionarissen, nl. telkens een vertegenwoordiger van de zeven bisdommen en een vertegenwoordiger namens het militair vicariaat. Bovendien zou de bisschoppelijk referent voor liturgie namens de Nederlandse bisschoppenconferentie deze taak blijven uitoefenen in de NRL.

Daarnaast bleef voorlopig het gremium van liturgie-deskundigen bestaan als een adviesraad, maar deze werd opgeheven, voordat in 1979 het “Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie” verscheen.

In een latere fase werden in de benaming ook enkele andere met de liturgie nauw verbonden disciplines tot uitdrukking gebracht, die ressorteren onder deze Beleidssector van de Bisschoppenconferentie: Bisschoppelijke Commissie voor Liturgie, Bijbel, Kerkelijke Muziek en Kerkelijke Kunst. De NRL heeft ook op deze domeinen een adviserende functie, en consulteert deskundigen van de betreffende disciplines.

Binnen de Bisschoppenconferentie behartigen sinds maart 2001 alle bisschoppen, naast de taken voor hun eigen bisdom, ook één of meer... Lees verder
Contactgevens voor de Beleidssector Liturgie van de Bisschoppenconferentie en het besteladres voor liturgische uitgaven van de NRL. Lees verder