De invoering van het dienstwerk van catechist

7 Mar 2022

Paus Franciscus bepaalde in 2021 dat het dienstwerk van catechist wordt ingevoerd in de R.K. Kerk (apostolische schrijven Antiquum ministerium van 10 mei 2021).

Eind 2021 publiceerde de Congregatie voor Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten de ritus van de aanstelling tot catechist met aanpassingsmogelijkheden door de bisschoppenconferentie.

In een begeleidend schrijven van 3 december 2021 gaf de prefect van deze Congregatie, aartsbisschop A. Roche, een toelichting over de bediening van de catechist, over de noodzakelijke vereisten, en over de viering van de ritus van de aanstelling.

In zijn schrijven accentueerde aartsbisschop Roche dat het gaat om een lekenbediening krachtens het doopsel en dat het wezenlijk verschilt van het gewijde bediening, die ontvangen wordt in het sacrament van de wijding. Het gaat om een aanstelling die eenmaal wordt gegeven en die niet kan worden herhaald. Naar gelang de pastorale behoeften kunnen de afzonderlijke bisschoppenconferenties de duur, inhoud en modaliteit ervan regelen.

De catechisten die in de plaatselijke Kerk medeverantwoordelijk zijn voor de verkondiging en overdracht van het geloof, moeten deze taak uitoefenen in samenwerking met de gewijde bedienaren en onder hun leiding.

Sommige catechisten hebben de specifieke taak van catechese, anderen de ruimere taak van deelname aan de verschillende vormen van apostolaat. Overigens hoeven niet allen die ‘catechist’ worden genoemd en een dienst van catechese of pastorale medewerking verrichten, ook aangesteld te zijn.

Het schrijven van de Congregatie bepaalt, wie níet moeten worden aangesteld tot catechist, nl.
1. wie het traject volgen naar de heilige wijding;
2. mannelijke en vrouwelijke religieuzen, als zij tenminste niet de functie vervullen van referent voor een parochiegemeenschap of van coördinator van catechetische activiteiten;
3. wie een dienst verrichten die uitsluitend gericht is op de leden van een kerkelijke beweging;
4. wie katholiek godsdienstonderwijs geven in scholen, tenzij zij gezamenlijk andere kerkelijke taken vervullen ten dienste van de parochie of het bisdom.

Niet iedereen die kinderen, jongeren en volwassenen voorbereiden op de initiatie, hoeft als catechist aangesteld te worden.

Het domein van de verkondiging en het onderwijs beschrijft ten dele de activiteit van de aangestelde catechisten. Aan hen kunnen ook andere taken worden toevertrouwd: het leiden van het gemeenschapsgebed, in het bijzonder van de zondagsliturgie bij afwezigheid van de priester of diaken; het bijstaan van zieken; het leiden van uitvaarten; de vorming en begeleiding van andere catechisten; de coördinatie van pastorale initiatieven; het opkomen voor de mens volgens de sociale leer van de Kerk; de hulp aan armen; het bevorderen van de relatie tussen de gemeenschap en de gewijde bedienaren.

Het is nodig dat de gemeenschap in de catechist geen plaatsvervanger ziet van de priester of de diaken, maar een gelovige leek die zijn doopsel beleeft in vruchtbare samenwerking en medeverantwoordelijkheid met de gewijde bedienaren.

Als kandidaat voor de aanstelling tot catechist kunnen mannen en vrouwen met een diep geloof en menselijke rijpheid worden toegelaten; ze moeten de sacramenten van de christelijke initiatie hebben ontvangen en in vrijheid een schriftelijk en ondertekend verzoek indienen bij de diocesane bisschop. Ze moeten actief deelnemen aan het leven van de christelijke gemeenschap, in staat zijn tot gastvrijheid, edelmoedigheid en een leven van broederlijke gemeenschap, de passende bijbelse, theologische, pastorale en pedagogische vorming ontvangen om de waarheid van het geloof te kunnen communiceren op de wijze van een dialoog, en voorafgaande ervaring met catechese hebben opgedaan.

Naar aanleiding van zowel het Motu Proprio ‘Spiritus Domini’ als het Motu Proprio ‘Antiquum Ministerium’ van paus Franciscus heeft de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie voor het kerkelijk jaar 2022/2023 (jaar A) is ter perse en verschijnt begin... Lees verder
De hele wereld lijdt de laatste maanden onder droogte bij gebrek aan regen. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor... Lees verder
Paus Franciscus wil in de komende maanden op een nog nader te bepalen wijze een dialoog op gang brengen met... Lees verder
Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige... Lees verder
Paus Franciscus: De liturgische vorming van het volk van God Op 29 juni 2022 is het Apostolisch Schrijven van Paus... Lees verder
Enkele verduidelijkingen over de ritus van de aanstelling tot lector, acoliet en catechist zijn recent (24 mei 2022) door de... Lees verder
Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Op 10 mei viert de Kerk de vrije gedachtenis van de heilige Johannes De Avila, priester en kerkleraar. Lees verder
Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties over de viering van de Goede Week 2022 (25 maart 2022; Prot. Nr. 182/22)... Lees verder