Herziene naam en taakomschrijving van de Congregatie voor de liturgie en sacramenten

20 Mar 2022

De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft een nieuwe benaming en taakomschrijving gekregen. Dit is door paus Franciscus bepaald in zijn apostolische constitutie ‘Praedicate Evangelium’ van 19 maart 2022 over de hervorming van de Romeinse curie. Op 5 juni 2022 worden de nieuwe bepalingen van kracht. Voortaan heet de Romeinse Congregatie voor de liturgie ‘Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten’. De dicasteries van de Romeinse Curie kunnen vergeleken worden met ministeries.

De taakomschrijving en het functioneren van het dicasterie voor de liturgie en de sacramenten wordt uiteengezet in de apostolische constitutie in een aantal artikelen (art. 88-97). De inhoud ervan luidt als volgt:

Art. 88:

Het Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten bevordert de heilige liturgie volgens de vernieuwing die door het Tweede Vaticaans Concilie werd ondernomen. De domeinen die onder zijn bevoegdheid vallen, betreffen alles wat bij wet toekomt aan de Apostolische Stoel met betrekking tot de regeling en bevordering van de heilige liturgie en de waakzaamheid opdat de wetten van de Kerk en de liturgische normen overal getrouw worden nageleefd.

Art. 89

§ 1. Het is de taak van het Dicasterie te zorgen voor de redactie of de herziening en het bij de tijd brengen van de editiones typicae van de liturgische boeken.

§ 2. Het Dicasterie bevestigt (confirmeert) vertalingen van liturgische boeken in de gangbare talen en verleent erkenning (de recognitio) aan de geschikte aanpassingen ervan aan de plaatselijke cultuur, die door de bisschoppenconferenties rechtmatig goedgekeurd zijn. Zij verleent ook de recognitio voor particuliere kalenders, de propria van de mis en het getijdengebed van de getijdenliturgie van de particuliere Kerken en van de Instituten van Gewijd Leven en de Sociëteiten van Apostolisch Leven, die door het betreffende bevoegde gezag zijn goedgekeurd.

§ 3. Het Dicasterie staat de diocesane bisschoppen en bisschoppenconferenties bij om met doeltreffende en passende middelen liturgische en pastorale activiteiten te bevorderen, in het bijzonder met betrekking tot de viering van de Eucharistie en de andere sacramenten en liturgische handelingen, opdat de gelovigen er steeds actiever aan kunnen deelnemen. Samen met de bisschoppenconferenties stimuleert het de bezinning op mogelijke vormen van geïncultureerde liturgieën en begeleidt het de contextualisering ervan.

Art. 90

§ 1. Het Dicasterie draagt zorg voor de regeling van de sacramenten en de juridische implicaties met betrekking tot de geldige en geoorloofde viering ervan, alsook met betrekking tot de sacramentaliën, onverlet de bevoegdheid van het Dicasterie voor de Geloofsleer.

§ 2. Het onderzoekt en willigt de aanvragen voor een indult en dispensatie in die op dit gebied de bevoegdheid van de diocesane bisschoppen te boven gaan.

Art. 91

Het Dicasterie bevordert en stimuleert de periodieke viering van internationale eucharistische congressen en verleent zijn medewerking aan de viering van nationale eucharistische congressen.

Art. 92

Het Dicasterie houdt zich bezig met zaken betreffende het liturgisch leven:

1. door liturgische vorming op verschillende niveaus te bevorderen, ook via multiregionale bijeenkomsten;

2. door ondersteuning van commissies of instituten die zijn opgericht ter bevordering van het liturgisch apostolaat, de muziek, de zang en de sacrale kunst;

3. door oprichting van verenigingen die deze doeleinden met een internationaal karakter bevorderen, of door de statuten ervan goed te keuren.

Art. 93

Het Dicasterie draagt zorg voor de regelgeving en de ordening van de gewijde liturgie met betrekking tot de buitengewone vorm van de Romeinse ritus.

Art. 94

Het Dicasterie is bevoegd voor de bescherming van de verering van de heilige relikwieën, de bekrachtiging van de hemelse patroonheiligen en de toekenning van de titel van Basilica Minor.

Art. 95

Het Dicasterie werkt samen met de diocesane bisschoppen opdat de cultische uitingen van vroomheidsoefeningen van het christenvolk kunnen toenemen in overeenstemming met de normen van de Kerk en in harmonie met de gewijde liturgie, waarbij het de beginselen in herinnering brengt en aanwijzingen geeft voor de vruchtbare uitoefening ervan in de particuliere Kerken.

Art. 96

Het Dicasterie is de bisschoppen behulpzaam bij hun taak als leiders, bevorderaars en behoeders van het gehele liturgische leven in de hun toevertrouwde Kerk, door het geven van aanwijzingen en suggesties ter bevordering van een correcte liturgische vorming, om eventuele misbruiken te voorkomen en te elimineren.

Art. 97

Om de eigen taken zo goed mogelijk uit te voeren, maakt het Dicasterie naast zijn leden en consultoren gebruik van de samenwerking en het periodieke overleg met de bisschoppelijke commissies voor liturgie van de verschillende bisschoppenconferenties en met de internationale commissies voor de vertaling van de liturgische boeken in de talen die gemeenschappelijk zijn in verschillende naties, met zorgvuldige gebruikmaking van de bijdrage op liturgisch gebied van de Instituten voor Hogere Kerkelijke Studies.

Bron: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/...

Naar aanleiding van zowel het Motu Proprio ‘Spiritus Domini’ als het Motu Proprio ‘Antiquum Ministerium’ van paus Franciscus heeft de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie voor het kerkelijk jaar 2022/2023 (jaar A) is ter perse en verschijnt begin... Lees verder
De hele wereld lijdt de laatste maanden onder droogte bij gebrek aan regen. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor... Lees verder
Paus Franciscus wil in de komende maanden op een nog nader te bepalen wijze een dialoog op gang brengen met... Lees verder
Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige... Lees verder
Paus Franciscus: De liturgische vorming van het volk van God Op 29 juni 2022 is het Apostolisch Schrijven van Paus... Lees verder
Enkele verduidelijkingen over de ritus van de aanstelling tot lector, acoliet en catechist zijn recent (24 mei 2022) door de... Lees verder
Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Op 10 mei viert de Kerk de vrije gedachtenis van de heilige Johannes De Avila, priester en kerkleraar. Lees verder
Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties over de viering van de Goede Week 2022 (25 maart 2022; Prot. Nr. 182/22)... Lees verder