Vaticaan: de viering van de Goede Week 2022

26 Mar 2022

Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties
over de viering van de Goede Week 2022
(25 maart 2022; Prot. Nr. 182/22)

Tijdens de paasvieringen van de afgelopen jaren, die in het teken stonden van de moeilijke situatie van de pandemie, heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten enkele richtlijnen aangereikt om de bisschoppen te helpen bij hun taak om concrete situaties te beoordelen en te zorgen voor het geestelijk welzijn van herders en gelovigen bij het beleven van de Goede Week, het centrum van het hele liturgische jaar.

Gezien de teruggang van de pandemie – zij het in verschillende tempo’s in de verschillende landen – zijn wij niet van plan verdere richtlijnen voor de viering van de Goede Week aan te bieden: de ervaring die de bisschoppenconferenties in deze jaren hebben opgedaan, is ruimschoots voldoende om de verschillende situaties op de meest geschikte wijze tegemoet te treden, en er daarbij steeds voor te zorgen dat de rituele normen worden nageleefd die in de liturgische boeken staan.

Daarom willen wij iedereen oproepen om voorzichtig te zijn en om handelingen en gedragingen te vermijden die mogelijk een risico kunnen inhouden. Elke beoordeling en beslissing moet altijd worden genomen in overleg met de bisschoppenconferentie, die terdege rekening zal houden met de voorschriften die de bevoegde burgerlijke autoriteiten van de verschillende landen vaststellen.

In de afgelopen dagen heeft de Heilige Vader ons herhaaldelijk uitgenodigd om te bidden en God te vragen om het geschenk van vrede voor Oekraïne, zodat er een einde komt aan deze “weerzinwekkende oorlog”. Samen met Oekraïne willen wij ook herinneren aan alle andere, helaas altijd talrijke conflicten in vele landen van de wereld: een situatie die paus Franciscus omschreef als een stukje Derde Wereldoorlog.

In de viering van het lijden van de Heer op Goede Vrijdag nodigt de liturgie ons uit om onze smeekbede voor de Kerk en voor de hele wereld tot God te richten. In het universele gebed zullen wij de Heer aanroepen voor de verantwoordelijken van het openbaar bestuur (9e intentie), dat Hij hun hart en geest mag richten naar zijn wil tot ware vrede en vrijheid van allen, en voor hen die in nood verkeren (10e gebed), dat zij tot hun vreugde de hulp van de barmhartigheid van de Heer ondervinden. Laten we ons dit gebed nu eigen maken voor al onze broeders en zusters die de gruwel van de oorlog ondergaan, vooral in Oekraïne.

Wij herinneren eraan dat “bij grote noden van publieke aard de diocesane bisschop kan toestaan of bepalen dat een speciale intentie wordt toegevoegd” (Missale Romanum, Editio typica tertia, p. 314, nr. 13).

Moge de viering van Pasen voor allen de hoop brengen die alleen voortkomt uit de verrijzenis van de Heer.

Vanuit de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, 25 maart 2022, Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer.

✠ Arthur Roche, prefect

✠ Vittorio Francesco Viola, O.F.M., aartsbisschop secretaris

Bron: press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/25/0212/00454.html

De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft een nieuwe benaming en taakomschrijving gekregen. Dit... Lees verder
Paus Franciscus bepaalde in 2021 dat het dienstwerk van catechist wordt ingevoerd in de R.K. Kerk (apostolische schrijven Antiquum ministerium... Lees verder
Op de eerste zondag van de advent van 2021 vanaf de vooravondmissen op zaterdag 27 november wordt in de verschillende... Lees verder
Het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar (van advent 2021 tot advent 2022)... Lees verder
Na langdurig gebruik bestaat de kans dat boeklipjes van het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie het begeven. Dat maakt het... Lees verder
Tweede helft oktober verschijnt het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar (van advent... Lees verder
Hopelijk komen de liturgische vieringen van de zondag uit de marginaliteit waarnaar zij lijken af te stevenen, om weer een... Lees verder
Met zijn Motu proprio ‘Traditionis custodes’ van 16 juli 2021 heeft paus Franciscus de ruime mogelijkheden herroepen voor de Romeinse... Lees verder
Vanwege de COVID-19-pandemie was het vanaf maart 2020 maandenlang onmogelijk om in de parochies voldoende mogelijkheden te scheppen voor de... Lees verder
De benoeming van de nieuwe prefect, secretaris en ondersecretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van... Lees verder