Vaticaan: de viering van de Goede Week 2022

26 Mar 2022

Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties
over de viering van de Goede Week 2022
(25 maart 2022; Prot. Nr. 182/22)

Tijdens de paasvieringen van de afgelopen jaren, die in het teken stonden van de moeilijke situatie van de pandemie, heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten enkele richtlijnen aangereikt om de bisschoppen te helpen bij hun taak om concrete situaties te beoordelen en te zorgen voor het geestelijk welzijn van herders en gelovigen bij het beleven van de Goede Week, het centrum van het hele liturgische jaar.

Gezien de teruggang van de pandemie – zij het in verschillende tempo’s in de verschillende landen – zijn wij niet van plan verdere richtlijnen voor de viering van de Goede Week aan te bieden: de ervaring die de bisschoppenconferenties in deze jaren hebben opgedaan, is ruimschoots voldoende om de verschillende situaties op de meest geschikte wijze tegemoet te treden, en er daarbij steeds voor te zorgen dat de rituele normen worden nageleefd die in de liturgische boeken staan.

Daarom willen wij iedereen oproepen om voorzichtig te zijn en om handelingen en gedragingen te vermijden die mogelijk een risico kunnen inhouden. Elke beoordeling en beslissing moet altijd worden genomen in overleg met de bisschoppenconferentie, die terdege rekening zal houden met de voorschriften die de bevoegde burgerlijke autoriteiten van de verschillende landen vaststellen.

In de afgelopen dagen heeft de Heilige Vader ons herhaaldelijk uitgenodigd om te bidden en God te vragen om het geschenk van vrede voor Oekraïne, zodat er een einde komt aan deze “weerzinwekkende oorlog”. Samen met Oekraïne willen wij ook herinneren aan alle andere, helaas altijd talrijke conflicten in vele landen van de wereld: een situatie die paus Franciscus omschreef als een stukje Derde Wereldoorlog.

In de viering van het lijden van de Heer op Goede Vrijdag nodigt de liturgie ons uit om onze smeekbede voor de Kerk en voor de hele wereld tot God te richten. In het universele gebed zullen wij de Heer aanroepen voor de verantwoordelijken van het openbaar bestuur (9e intentie), dat Hij hun hart en geest mag richten naar zijn wil tot ware vrede en vrijheid van allen, en voor hen die in nood verkeren (10e gebed), dat zij tot hun vreugde de hulp van de barmhartigheid van de Heer ondervinden. Laten we ons dit gebed nu eigen maken voor al onze broeders en zusters die de gruwel van de oorlog ondergaan, vooral in Oekraïne.

Wij herinneren eraan dat “bij grote noden van publieke aard de diocesane bisschop kan toestaan of bepalen dat een speciale intentie wordt toegevoegd” (Missale Romanum, Editio typica tertia, p. 314, nr. 13).

Moge de viering van Pasen voor allen de hoop brengen die alleen voortkomt uit de verrijzenis van de Heer.

Vanuit de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, 25 maart 2022, Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer.

✠ Arthur Roche, prefect

✠ Vittorio Francesco Viola, O.F.M., aartsbisschop secretaris

Bron: press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/25/0212/00454.html

Vanwege de COVID-19-pandemie was het vanaf maart 2020 maandenlang onmogelijk om in de parochies voldoende mogelijkheden te scheppen voor de... Lees verder
De benoeming van de nieuwe prefect, secretaris en ondersecretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van... Lees verder
De NRL-uitgave van een vijftigtal misformulieren ter ere van Maria is tijdelijk verkrijgbaar met een korting van 40% op de... Lees verder
Na langdurig gebruik bestaat de kans dat boeklipjes van het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie het begeven. Dat maakt het... Lees verder
In februari van dit jaar heeft paus Franciscus het ontslag aanvaard van Robert kardinaal Sarah als prefect van de Congregatie... Lees verder
In verband met het voortduren van de coronapandemie heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de... Lees verder
Op verzoek van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft paus Franciscus toegestaan, dat... Lees verder
De officiële aanstelling tot lector en acoliet kan voortaan ook gegeven worden aan vrouwen, aldus een besluit van paus Franciscus... Lees verder
De heilige Gregorius van Narek, Johannes van Avila en Hildegard van Bingen zijn in de afgelopen jaren door de Kerk... Lees verder
De aanhoudende coronapandemie stelt de Kerk bij herhaling voor de vraag, op welke wijze veilig gestalte kan worden gegeven aan... Lees verder