Franciscus: herroeping buitengewone vorm van de Romeinse ritus

25 jul 2021

Met zijn Motu proprio ‘Traditionis custodes’ van 16 juli 2021 heeft paus Franciscus de ruime mogelijkheden herroepen voor de Romeinse liturgie volgens de buitengewone vorm, die in 2007 werden toegestaan door paus Benedictus XVI. De publicatie van het Motu proprio ging vergezeld van een brief van paus Franciscus met een toelichting bij zijn besluit.

In 2020 vond een raadpleging van de bisschoppen plaats over de ervaringen met de buitengewone ritus. Naar aanleiding van de resultaten van deze enquête, die paus Franciscus hebben verontrust, heeft hij door het nieuwe Motu Proprio de mogelijkheden voor deze buitengewone ritus ingeperkt. Hij heeft nu bepaald dat de liturgische boeken die door de heilige pausen Paulus VI en Johannes Paulus II overeenkomstig de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie werden uitgevaardigd, voortaan beschouwd moeten worden als de enige uitdrukking van de lex orandi van de Romeinse ritus.

Het gebruik van het Missale Romanum van 1962 behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bisschop in zijn diocees, maar wel volgens de richtlijnen van de Apostolische Stoel. De bisschop moet ervoor zorgen dat groepen waarvoor het missaal van 1962 tot nu toe gebruikt wordt, de geldigheid en legitimiteit van de liturgische hervorming, de uitspraken van het Tweede Vaticaans Concilie en het pauselijk leergezag niet uitsluiten. De bisschop moet een of meer plaatsen aanduiden waar de gelovigen die behoren tot deze groepen, kunnen samenkomen voor de viering van de eucharistie, en ook de dagen daarvoor bepalen. Vieringen met dit missaal van 1962 mogen niet plaatsvinden in parochiekerken. De lezingen moeten in de volkstaal gebeuren met gebruikmaking van de officiële vertaling volgens de lectionaria.

Elke bisschop moet een gedelegeerde priester benoemen die verantwoordelijk is voor de vieringen en de pastorale zorg van deze groepen gelovigen. Priesters die al celebreerden volgens het Missale Romanum van 1962, moeten nu aan de diocesane bisschop toestemming vragen om dit te blijven doen. Het toezicht op de naleving van deze nieuwe bepalingen is door de paus toevertrouwd aan de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten en aan de Congregatie voor de Instituten van het gewijde leven en de Sociëteiten van apostolisch leven met betrekking tot de aangelegenheden die onder hun bevoegdheid vallen.

Alle voorafgaande normen, instructies, toestemmingen en gewoonten die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van dit Motu Proprio, zijn nu opgeheven.

Bron:
www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20210716-motu...
www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vatica...

Elke Nederlandse provincie, elk Nederlands bisdom kent tal van gelovigen die in moeilijke tijden bereid waren om als martelaren te... Lees verder
Een schrijn met een reliek van de H. Bernadette Soubirous - de zienares van Lourdes die later religieuze werd -... Lees verder
Sinds het invoeren van de mogelijkheid om in de NRL-webshop te betalen met iDEAL is er een aantal vragen binnengekomen... Lees verder
Het nieuwe Directorium (jaar B - 2023/2024) met de bijlagen wordt door de drukker geleverd aan het begin van week... Lees verder
Voortaan kunnen bestellingen van NRL-publicaties alleen gebeuren via de webshop, waaraan een online-betalingssysteem is toegevoegd. Aan het totaalbedrag van de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie (2023/2024, jaar B) is vanaf nu te bestellen en wordt vanaf de tweede... Lees verder
De Werelddag voor grootouders en ouderen, ingesteld door paus Franciscus tijdens de Covid-19-pandemie, vindt op zondag 23 juli voor de... Lees verder
De bisschoppen van België hebben bij gelegenheid van Pinksteren 2023 een schrijven gepubliceerd met liturgische richtlijnen die vooral na de... Lees verder
Over de sociale media in het digitale tijdperk publiceerde het Romeinse Dicasterie voor de Communicatie op 28 mei 2023 een... Lees verder
Op de zondag van het Woord van God, die is ingesteld door paus Franciscus op 30 september 2019 en jaarlijks... Lees verder