Franciscus: herroeping buitengewone vorm van de Romeinse ritus

25 jul 2021

Met zijn Motu proprio ‘Traditionis custodes’ van 16 juli 2021 heeft paus Franciscus de ruime mogelijkheden herroepen voor de Romeinse liturgie volgens de buitengewone vorm, die in 2007 werden toegestaan door paus Benedictus XVI. De publicatie van het Motu proprio ging vergezeld van een brief van paus Franciscus met een toelichting bij zijn besluit.

In 2020 vond een raadpleging van de bisschoppen plaats over de ervaringen met de buitengewone ritus. Naar aanleiding van de resultaten van deze enquête, die paus Franciscus hebben verontrust, heeft hij door het nieuwe Motu Proprio de mogelijkheden voor deze buitengewone ritus ingeperkt. Hij heeft nu bepaald dat de liturgische boeken die door de heilige pausen Paulus VI en Johannes Paulus II overeenkomstig de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie werden uitgevaardigd, voortaan beschouwd moeten worden als de enige uitdrukking van de lex orandi van de Romeinse ritus.

Het gebruik van het Missale Romanum van 1962 behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bisschop in zijn diocees, maar wel volgens de richtlijnen van de Apostolische Stoel. De bisschop moet ervoor zorgen dat groepen waarvoor het missaal van 1962 tot nu toe gebruikt wordt, de geldigheid en legitimiteit van de liturgische hervorming, de uitspraken van het Tweede Vaticaans Concilie en het pauselijk leergezag niet uitsluiten. De bisschop moet een of meer plaatsen aanduiden waar de gelovigen die behoren tot deze groepen, kunnen samenkomen voor de viering van de eucharistie, en ook de dagen daarvoor bepalen. Vieringen met dit missaal van 1962 mogen niet plaatsvinden in parochiekerken. De lezingen moeten in de volkstaal gebeuren met gebruikmaking van de officiële vertaling volgens de lectionaria.

Elke bisschop moet een gedelegeerde priester benoemen die verantwoordelijk is voor de vieringen en de pastorale zorg van deze groepen gelovigen. Priesters die al celebreerden volgens het Missale Romanum van 1962, moeten nu aan de diocesane bisschop toestemming vragen om dit te blijven doen. Het toezicht op de naleving van deze nieuwe bepalingen is door de paus toevertrouwd aan de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten en aan de Congregatie voor de Instituten van het gewijde leven en de Sociëteiten van apostolisch leven met betrekking tot de aangelegenheden die onder hun bevoegdheid vallen.

Alle voorafgaande normen, instructies, toestemmingen en gewoonten die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van dit Motu Proprio, zijn nu opgeheven.

Bron:
www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20210716-motu...
www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vatica...

Naar aanleiding van zowel het Motu Proprio ‘Spiritus Domini’ als het Motu Proprio ‘Antiquum Ministerium’ van paus Franciscus heeft de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie voor het kerkelijk jaar 2022/2023 (jaar A) is ter perse en verschijnt begin... Lees verder
De hele wereld lijdt de laatste maanden onder droogte bij gebrek aan regen. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor... Lees verder
Paus Franciscus wil in de komende maanden op een nog nader te bepalen wijze een dialoog op gang brengen met... Lees verder
Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige... Lees verder
Paus Franciscus: De liturgische vorming van het volk van God Op 29 juni 2022 is het Apostolisch Schrijven van Paus... Lees verder
Enkele verduidelijkingen over de ritus van de aanstelling tot lector, acoliet en catechist zijn recent (24 mei 2022) door de... Lees verder
Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Op 10 mei viert de Kerk de vrije gedachtenis van de heilige Johannes De Avila, priester en kerkleraar. Lees verder
Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties over de viering van de Goede Week 2022 (25 maart 2022; Prot. Nr. 182/22)... Lees verder