Franciscus: herroeping buitengewone vorm van de Romeinse ritus

25 jul 2021

Met zijn Motu proprio ‘Traditionis custodes’ van 16 juli 2021 heeft paus Franciscus de ruime mogelijkheden herroepen voor de Romeinse liturgie volgens de buitengewone vorm, die in 2007 werden toegestaan door paus Benedictus XVI. De publicatie van het Motu proprio ging vergezeld van een brief van paus Franciscus met een toelichting bij zijn besluit.

In 2020 vond een raadpleging van de bisschoppen plaats over de ervaringen met de buitengewone ritus. Naar aanleiding van de resultaten van deze enquête, die paus Franciscus hebben verontrust, heeft hij door het nieuwe Motu Proprio de mogelijkheden voor deze buitengewone ritus ingeperkt. Hij heeft nu bepaald dat de liturgische boeken die door de heilige pausen Paulus VI en Johannes Paulus II overeenkomstig de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie werden uitgevaardigd, voortaan beschouwd moeten worden als de enige uitdrukking van de lex orandi van de Romeinse ritus.

Het gebruik van het Missale Romanum van 1962 behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bisschop in zijn diocees, maar wel volgens de richtlijnen van de Apostolische Stoel. De bisschop moet ervoor zorgen dat groepen waarvoor het missaal van 1962 tot nu toe gebruikt wordt, de geldigheid en legitimiteit van de liturgische hervorming, de uitspraken van het Tweede Vaticaans Concilie en het pauselijk leergezag niet uitsluiten. De bisschop moet een of meer plaatsen aanduiden waar de gelovigen die behoren tot deze groepen, kunnen samenkomen voor de viering van de eucharistie, en ook de dagen daarvoor bepalen. Vieringen met dit missaal van 1962 mogen niet plaatsvinden in parochiekerken. De lezingen moeten in de volkstaal gebeuren met gebruikmaking van de officiële vertaling volgens de lectionaria.

Elke bisschop moet een gedelegeerde priester benoemen die verantwoordelijk is voor de vieringen en de pastorale zorg van deze groepen gelovigen. Priesters die al celebreerden volgens het Missale Romanum van 1962, moeten nu aan de diocesane bisschop toestemming vragen om dit te blijven doen. Het toezicht op de naleving van deze nieuwe bepalingen is door de paus toevertrouwd aan de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten en aan de Congregatie voor de Instituten van het gewijde leven en de Sociëteiten van apostolisch leven met betrekking tot de aangelegenheden die onder hun bevoegdheid vallen.

Alle voorafgaande normen, instructies, toestemmingen en gewoonten die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van dit Motu Proprio, zijn nu opgeheven.

Bron:
www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20210716-motu...
www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vatica...

De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft een nieuwe benaming en taakomschrijving gekregen. Dit... Lees verder
Paus Franciscus bepaalde in 2021 dat het dienstwerk van catechist wordt ingevoerd in de R.K. Kerk (apostolische schrijven Antiquum ministerium... Lees verder
Op de eerste zondag van de advent van 2021 vanaf de vooravondmissen op zaterdag 27 november wordt in de verschillende... Lees verder
Het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar (van advent 2021 tot advent 2022)... Lees verder
Na langdurig gebruik bestaat de kans dat boeklipjes van het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie het begeven. Dat maakt het... Lees verder
Tweede helft oktober verschijnt het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar (van advent... Lees verder
Hopelijk komen de liturgische vieringen van de zondag uit de marginaliteit waarnaar zij lijken af te stevenen, om weer een... Lees verder
Vanwege de COVID-19-pandemie was het vanaf maart 2020 maandenlang onmogelijk om in de parochies voldoende mogelijkheden te scheppen voor de... Lees verder
De benoeming van de nieuwe prefect, secretaris en ondersecretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van... Lees verder
De NRL-uitgave van een vijftigtal misformulieren ter ere van Maria is tijdelijk verkrijgbaar met een korting van 40% op de... Lees verder