Paus Franciscus: dialoog met bisschoppenconferenties over praktijk van lekenbedieningen

25 aug 2022

Paus Franciscus wil in de komende maanden op een nog nader te bepalen wijze een dialoog op gang brengen met de bisschoppenconferenties over de ervaringen met de lekenbedieningen die de Kerk de laatste halve eeuw heeft opgedaan. Daarbij gaat het om de bedieningen door aanstelling van lectoren, acolieten en heel recent ook van catechisten, alsook om buitengewone en feitelijk bestaande bedieningen.

Dat schrijft paus Franciscus in een boodschap die gedateerd is op 15 augustus 2022 en die op 24 augustus door het Vaticaan werd gepubliceerd. Het schrijven is gericht aan de bisschoppen, priesters en diakens, aan de godgewijde personen en de lekengelovigen bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Apostolische Brief Motu Proprio ‘Ministeria quaedam’ van de heilige Paulus VI. Deze paus stelde in 1972 de bediening van lector en acoliet ook open voor mannelijke personen die niet worden opgeleid voor het gewijde ambt in de kerk, en wel als een blijvende aanstelling.

De Nederlandse bisschoppen bepaalden dat deze aanstellingen niet verleend zouden worden voordat de leeftijd van twintig jaar was bereikt, en dat deze aanstellingen bij voorkeur gegeven zouden worden aan degenen, die als leiders van zowel lectoren- als acolietencolleges waren of werden aangesteld (Toepassingsbesluit 1 bij de Codex Iuris Canonici).

Paus Franciscus bepaalde in zijn Motu Proprio ‘Spiritus Domini’ van 10 januari 2021, dat voortaan ook personen van het vrouwelijke geslacht tot de aanstelling van de bediening van lector en acoliet konden worden toegelaten. Bovendien stelde hij met zijn Motu Proprio ‘Antiquum Ministerium’ van 10 mei 2021 de bediening van catechist in.

Paus Franciscus acht het nu gewenst om te komen tot een bespreking van wat er op deze domeinen tot nu toe is gebeurd in de gebieden die ressorteren onder de betreffende bisschoppenconferenties.

De Nederlandse vertaling van Romeinse documenten tot augustus 2022 over de bedieningen van lector, acoliet en catechist is te vinden in Liturgische Documentatie dl. 16 en in het binnenkort te verschijnen deel 17.

Bron: www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vatica...

Elke Nederlandse provincie, elk Nederlands bisdom kent tal van gelovigen die in moeilijke tijden bereid waren om als martelaren te... Lees verder
Een schrijn met een reliek van de H. Bernadette Soubirous - de zienares van Lourdes die later religieuze werd -... Lees verder
Sinds het invoeren van de mogelijkheid om in de NRL-webshop te betalen met iDEAL is er een aantal vragen binnengekomen... Lees verder
Het nieuwe Directorium (jaar B - 2023/2024) met de bijlagen wordt door de drukker geleverd aan het begin van week... Lees verder
Voortaan kunnen bestellingen van NRL-publicaties alleen gebeuren via de webshop, waaraan een online-betalingssysteem is toegevoegd. Aan het totaalbedrag van de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie (2023/2024, jaar B) is vanaf nu te bestellen en wordt vanaf de tweede... Lees verder
De Werelddag voor grootouders en ouderen, ingesteld door paus Franciscus tijdens de Covid-19-pandemie, vindt op zondag 23 juli voor de... Lees verder
De bisschoppen van België hebben bij gelegenheid van Pinksteren 2023 een schrijven gepubliceerd met liturgische richtlijnen die vooral na de... Lees verder
Over de sociale media in het digitale tijdperk publiceerde het Romeinse Dicasterie voor de Communicatie op 28 mei 2023 een... Lees verder
Op de zondag van het Woord van God, die is ingesteld door paus Franciscus op 30 september 2019 en jaarlijks... Lees verder