Paus Franciscus: dialoog met bisschoppenconferenties over praktijk van lekenbedieningen

25 aug 2022

Paus Franciscus wil in de komende maanden op een nog nader te bepalen wijze een dialoog op gang brengen met de bisschoppenconferenties over de ervaringen met de lekenbedieningen die de Kerk de laatste halve eeuw heeft opgedaan. Daarbij gaat het om de bedieningen door aanstelling van lectoren, acolieten en heel recent ook van catechisten, alsook om buitengewone en feitelijk bestaande bedieningen.

Dat schrijft paus Franciscus in een boodschap die gedateerd is op 15 augustus 2022 en die op 24 augustus door het Vaticaan werd gepubliceerd. Het schrijven is gericht aan de bisschoppen, priesters en diakens, aan de godgewijde personen en de lekengelovigen bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Apostolische Brief Motu Proprio ‘Ministeria quaedam’ van de heilige Paulus VI. Deze paus stelde in 1972 de bediening van lector en acoliet ook open voor mannelijke personen die niet worden opgeleid voor het gewijde ambt in de kerk, en wel als een blijvende aanstelling.

De Nederlandse bisschoppen bepaalden dat deze aanstellingen niet verleend zouden worden voordat de leeftijd van twintig jaar was bereikt, en dat deze aanstellingen bij voorkeur gegeven zouden worden aan degenen, die als leiders van zowel lectoren- als acolietencolleges waren of werden aangesteld (Toepassingsbesluit 1 bij de Codex Iuris Canonici).

Paus Franciscus bepaalde in zijn Motu Proprio ‘Spiritus Domini’ van 10 januari 2021, dat voortaan ook personen van het vrouwelijke geslacht tot de aanstelling van de bediening van lector en acoliet konden worden toegelaten. Bovendien stelde hij met zijn Motu Proprio ‘Antiquum Ministerium’ van 10 mei 2021 de bediening van catechist in.

Paus Franciscus acht het nu gewenst om te komen tot een bespreking van wat er op deze domeinen tot nu toe is gebeurd in de gebieden die ressorteren onder de betreffende bisschoppenconferenties.

De Nederlandse vertaling van Romeinse documenten tot augustus 2022 over de bedieningen van lector, acoliet en catechist is te vinden in Liturgische Documentatie dl. 16 en in het binnenkort te verschijnen deel 17.

Bron: www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vatica...

Naar aanleiding van zowel het Motu Proprio ‘Spiritus Domini’ als het Motu Proprio ‘Antiquum Ministerium’ van paus Franciscus heeft de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie voor het kerkelijk jaar 2022/2023 (jaar A) is ter perse en verschijnt begin... Lees verder
De hele wereld lijdt de laatste maanden onder droogte bij gebrek aan regen. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor... Lees verder
Op 29 juli vindt voortaan in één viering de verplichte gedachtenis plaats van drie bijbelse heiligen, nl. van de heilige... Lees verder
Paus Franciscus: De liturgische vorming van het volk van God Op 29 juni 2022 is het Apostolisch Schrijven van Paus... Lees verder
Enkele verduidelijkingen over de ritus van de aanstelling tot lector, acoliet en catechist zijn recent (24 mei 2022) door de... Lees verder
Recent heeft paus Franciscus de Nederlandse priester J. Hermans herbenoemd tot consultor (adviseur) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst... Lees verder
Op 10 mei viert de Kerk de vrije gedachtenis van de heilige Johannes De Avila, priester en kerkleraar. Lees verder
Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties over de viering van de Goede Week 2022 (25 maart 2022; Prot. Nr. 182/22)... Lees verder
De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft een nieuwe benaming en taakomschrijving gekregen. Dit... Lees verder