Franciscus: herroeping buitengewone vorm van de Romeinse ritus

25 jul 2021

Met zijn Motu proprio ‘Traditionis custodes’ van 16 juli 2021 heeft paus Franciscus de ruime mogelijkheden herroepen voor de Romeinse liturgie volgens de buitengewone vorm, die in 2007 werden toegestaan door paus Benedictus XVI. De publicatie van het Motu proprio ging vergezeld van een brief van paus Franciscus met een toelichting bij zijn besluit.

In 2020 vond een raadpleging van de bisschoppen plaats over de ervaringen met de buitengewone ritus. Naar aanleiding van de resultaten van deze enquête, die paus Franciscus hebben verontrust, heeft hij door het nieuwe Motu Proprio de mogelijkheden voor deze buitengewone ritus ingeperkt. Hij heeft nu bepaald dat de liturgische boeken die door de heilige pausen Paulus VI en Johannes Paulus II overeenkomstig de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie werden uitgevaardigd, voortaan beschouwd moeten worden als de enige uitdrukking van de lex orandi van de Romeinse ritus.

Het gebruik van het Missale Romanum van 1962 behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bisschop in zijn diocees, maar wel volgens de richtlijnen van de Apostolische Stoel. De bisschop moet ervoor zorgen dat groepen waarvoor het missaal van 1962 tot nu toe gebruikt wordt, de geldigheid en legitimiteit van de liturgische hervorming, de uitspraken van het Tweede Vaticaans Concilie en het pauselijk leergezag niet uitsluiten. De bisschop moet een of meer plaatsen aanduiden waar de gelovigen die behoren tot deze groepen, kunnen samenkomen voor de viering van de eucharistie, en ook de dagen daarvoor bepalen. Vieringen met dit missaal van 1962 mogen niet plaatsvinden in parochiekerken. De lezingen moeten in de volkstaal gebeuren met gebruikmaking van de officiële vertaling volgens de lectionaria.

Elke bisschop moet een gedelegeerde priester benoemen die verantwoordelijk is voor de vieringen en de pastorale zorg van deze groepen gelovigen. Priesters die al celebreerden volgens het Missale Romanum van 1962, moeten nu aan de diocesane bisschop toestemming vragen om dit te blijven doen. Het toezicht op de naleving van deze nieuwe bepalingen is door de paus toevertrouwd aan de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten en aan de Congregatie voor de Instituten van het gewijde leven en de Sociëteiten van apostolisch leven met betrekking tot de aangelegenheden die onder hun bevoegdheid vallen.

Alle voorafgaande normen, instructies, toestemmingen en gewoonten die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van dit Motu Proprio, zijn nu opgeheven.

Bron:
www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20210716-motu...
www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vatica...

Na langdurig gebruik bestaat de kans dat boeklipjes van het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie het begeven. Dat maakt het... Lees verder
In februari van dit jaar heeft paus Franciscus het ontslag aanvaard van Robert kardinaal Sarah als prefect van de Congregatie... Lees verder
In verband met het voortduren van de coronapandemie heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de... Lees verder
Op verzoek van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft paus Franciscus toegestaan, dat... Lees verder
De officiële aanstelling tot lector en acoliet kan voortaan ook gegeven worden aan vrouwen, aldus een besluit van paus Franciscus... Lees verder
De heilige Gregorius van Narek, Johannes van Avila en Hildegard van Bingen zijn in de afgelopen jaren door de Kerk... Lees verder
De aanhoudende coronapandemie stelt de Kerk bij herhaling voor de vraag, op welke wijze veilig gestalte kan worden gegeven aan... Lees verder
Het is ongepast om in de liturgie, ter vervanging van de liturgische boeken, gebruik te maken van vouwblaadjes, fotokopieën en... Lees verder
Vanwege de voortdurende coronapandemie mogen de priesters in de komende kersttijd vier missen celebreren, nl. op Kerstdag, op nieuwjaarsdag (viering... Lees verder
Vanwege een reorganisatie van magazijn en archief is nog een zeer beperkt aantal zondagslectionaria voor de jaren A, B en... Lees verder