Vaticaan: de viering van de Goede Week 2022

26 Mar 2022

Notitie voor de bisschoppen en bisschoppenconferenties
over de viering van de Goede Week 2022
(25 maart 2022; Prot. Nr. 182/22)

Tijdens de paasvieringen van de afgelopen jaren, die in het teken stonden van de moeilijke situatie van de pandemie, heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten enkele richtlijnen aangereikt om de bisschoppen te helpen bij hun taak om concrete situaties te beoordelen en te zorgen voor het geestelijk welzijn van herders en gelovigen bij het beleven van de Goede Week, het centrum van het hele liturgische jaar.

Gezien de teruggang van de pandemie – zij het in verschillende tempo’s in de verschillende landen – zijn wij niet van plan verdere richtlijnen voor de viering van de Goede Week aan te bieden: de ervaring die de bisschoppenconferenties in deze jaren hebben opgedaan, is ruimschoots voldoende om de verschillende situaties op de meest geschikte wijze tegemoet te treden, en er daarbij steeds voor te zorgen dat de rituele normen worden nageleefd die in de liturgische boeken staan.

Daarom willen wij iedereen oproepen om voorzichtig te zijn en om handelingen en gedragingen te vermijden die mogelijk een risico kunnen inhouden. Elke beoordeling en beslissing moet altijd worden genomen in overleg met de bisschoppenconferentie, die terdege rekening zal houden met de voorschriften die de bevoegde burgerlijke autoriteiten van de verschillende landen vaststellen.

In de afgelopen dagen heeft de Heilige Vader ons herhaaldelijk uitgenodigd om te bidden en God te vragen om het geschenk van vrede voor Oekraïne, zodat er een einde komt aan deze “weerzinwekkende oorlog”. Samen met Oekraïne willen wij ook herinneren aan alle andere, helaas altijd talrijke conflicten in vele landen van de wereld: een situatie die paus Franciscus omschreef als een stukje Derde Wereldoorlog.

In de viering van het lijden van de Heer op Goede Vrijdag nodigt de liturgie ons uit om onze smeekbede voor de Kerk en voor de hele wereld tot God te richten. In het universele gebed zullen wij de Heer aanroepen voor de verantwoordelijken van het openbaar bestuur (9e intentie), dat Hij hun hart en geest mag richten naar zijn wil tot ware vrede en vrijheid van allen, en voor hen die in nood verkeren (10e gebed), dat zij tot hun vreugde de hulp van de barmhartigheid van de Heer ondervinden. Laten we ons dit gebed nu eigen maken voor al onze broeders en zusters die de gruwel van de oorlog ondergaan, vooral in Oekraïne.

Wij herinneren eraan dat “bij grote noden van publieke aard de diocesane bisschop kan toestaan of bepalen dat een speciale intentie wordt toegevoegd” (Missale Romanum, Editio typica tertia, p. 314, nr. 13).

Moge de viering van Pasen voor allen de hoop brengen die alleen voortkomt uit de verrijzenis van de Heer.

Vanuit de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, 25 maart 2022, Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer.

✠ Arthur Roche, prefect

✠ Vittorio Francesco Viola, O.F.M., aartsbisschop secretaris

Bron: press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/25/0212/00454.html

Elke Nederlandse provincie, elk Nederlands bisdom kent tal van gelovigen die in moeilijke tijden bereid waren om als martelaren te... Lees verder
Een schrijn met een reliek van de H. Bernadette Soubirous - de zienares van Lourdes die later religieuze werd -... Lees verder
Sinds het invoeren van de mogelijkheid om in de NRL-webshop te betalen met iDEAL is er een aantal vragen binnengekomen... Lees verder
Het nieuwe Directorium (jaar B - 2023/2024) met de bijlagen wordt door de drukker geleverd aan het begin van week... Lees verder
Voortaan kunnen bestellingen van NRL-publicaties alleen gebeuren via de webshop, waaraan een online-betalingssysteem is toegevoegd. Aan het totaalbedrag van de... Lees verder
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie (2023/2024, jaar B) is vanaf nu te bestellen en wordt vanaf de tweede... Lees verder
De Werelddag voor grootouders en ouderen, ingesteld door paus Franciscus tijdens de Covid-19-pandemie, vindt op zondag 23 juli voor de... Lees verder
De bisschoppen van België hebben bij gelegenheid van Pinksteren 2023 een schrijven gepubliceerd met liturgische richtlijnen die vooral na de... Lees verder
Over de sociale media in het digitale tijdperk publiceerde het Romeinse Dicasterie voor de Communicatie op 28 mei 2023 een... Lees verder
Op de zondag van het Woord van God, die is ingesteld door paus Franciscus op 30 september 2019 en jaarlijks... Lees verder