Avondgebeden

I.
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer
en aanbid uw opperste Majesteit.
Ik bedank U voor alle weldaden,
bijzonder dat Gij mij deze dag hebt bewaard.
Kom, Heilige Geest, verlicht mijn verstand,
om mijn zonden te kennen
en geef mij de genade van een oprecht berouw.
(Overdenk nu, hoe u deze dag hebt doorgebracht, om te weten welke zonden u bedreven hebt door kwade gedachten, begeerten, woorden en daden of door verzuim van het goede. Bid daarna de oefening van berouw.)
Engel van God die mijn bewaarder zijt,
aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd,
verlicht, bewaar en geleid en bestuur mij.
Amen.
 
Wees gegroet...
Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria,
zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. (Driemaal)
 
De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.
 
Dat de zielen van de overleden gelovigen
door de barmhartigheid van God rusten in vrede.
Amen.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
 
II.
's Avonds als ik slapen ga,
volgen mij veertien engelen na:
twee aan mijn hoofdeind,
twee aan mijn voeteneind,
twee aan mijn linkerkant,
twee aan mijn rechterkant,
twee om mij te dekken,
twee om mij te wekken,
twee om mij te wijzen
naar 's hemels paradijzen.
Amen.
 
III.
Een rustige nacht en een goed einde
schenke ons de almachtige Heer.
Amen.
 
IV.
Heer, bezoek dit huis
en houd ver van ons alle listen van de vijand.
Mogen uw engelen hier wonen
om ons in vrede te bewaren
en laat uw zegen altijd op ons rusten.
Door Christus onze Heer.
Amen.
 
V. Voor elke dag van de week
 
Zaterdag
Heer, wees met ons, deze nacht,
en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan
om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon.
Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
 
Zondag
Heer, luister naar onze stem op deze dag,
nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd.
Laat ons in uw vrede rusten.
Bewaar ons voor alle kwaad
en laat ons weer opstaan
om met vreugde uw lof te bezingen.
Door Christus onze Heer.
Amen.
 
Maandag
Heer, door het werk van deze dag
hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid.
Wij bidden U:
laat het ontkiemen terwijl wij slapen,
en opgroeien tot een rijke oogst.
Door Christus onze Heer.
Amen.
 
Dinsdag
Heer, wees Gij ons licht in deze nacht.
Laat ons in vrede slapen,
zodat wij ons weer met vreugde oprichten
bij het aanbreken van de nieuwe dag.
Door Christus onze Heer.
Amen.
 
Woensdag
Heer Jezus Christus,
Gij zijt zachtmoedig en nederig van hart.
Gij legt uw volgelingen een zacht juk op
en een lichte last.
Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag
en geef ons rust,
zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor U.
Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
 
Donderdag
Heer onze God,
verkwik ons door een rustige slaap,
nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag.
Geef dat wij weer op krachten komen
om U met lichaam en geest te blijven dienen.
Door Christus onze Heer.
Amen.
 
Vrijdag
Almachtige God, wij bidden U:
laat ons trouw blijven aan uw eniggeboren Zoon,
die gestorven en begraven is,
zodat wij met Hem tot een nieuw leven verrijzen.
Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Andere berichten in deze categorie