Geprezen zij de Heer / Benedictus (Lofzang van Zacharias)

Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
   Een redder heeft Hij ons verwekt
   in het geslacht van David, zijn getrouwe;
zoals Hij reeds van oudsher had verklaard
bij monde van zijn heilige profeten:
   verlossing uit de macht van onze vijanden
   en uit de hand van allen die ons haten.
Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,
zijn heilige verbond gestand doen;
   de eed aan onze vader Abraham gezworen
   ons eenmaal te verlenen;
Om aan de greep van vijanden ontrukt
Hem zonder vrees te dienen;
   in vroomheid en gerechtigheid
   al onze dagen voor zijn aanschijn.
En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste,
want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
   Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen
   door de vergeving van hun zonden;
dank zij de innige barmhartigheid van onze God,
die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan;
   om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood
   en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
   Zoals het was in het begin en nu en altijd
   en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
 
Benedíctus Dóminus Deus Israel,
quia visitávit et fecit redemptiónem plebi suae
   et eréxit cornu salútis nobis
   in domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum,
qui a saéculo sunt, prophetárum eius,
   salútem ex inimícis nostris
   et de manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris
et memorári testaménti sui sancti,
   iusiurándum, quod iurávit ad Abraham patrem nostrum,
   datúrum se nobis,
ut sine timóre, de manu inimicórum liberáti,
serviámus illi
   in sanctitáte et iustítia coram ipso
   ómnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi vocáberis:
praeíbis enim ante fáciem Dómini paráre vias eius,
   ad dandam sciéntiam salútis plebi eius
   in remissiónem peccatórum eórum,
per víscera misericórdiae Dei nostri,
in quibus visitábit nos oriens ex alto,
   illumináre his, qui in ténebris et in umbra mortis sedent
   ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis.
Glória Patri, et Fílio,
et Spirítui Sancto.
   Sicut erat in princípio, et nunc et semper,
   et in sáecula saeculórum. Amen.

Andere berichten in deze categorie